Annual Reports

In 2016 werkten we samen met Wolu-Inter-Quartiers verder rond de plannen voor de heraanleg van de Woluwelaan en tram 94. De Raad van State deed uitspraak en vernietigde de vergunning, met duidelijke verwijzing dat de wegenis niet enkel uit het oogpunt van het autoverkeer, maar ook uit het oogpunt van de zwakke weggebruikers en de gebruikers van het openbaar vervoer moet worden beoordeeld.  Helaas had Mobiel Brussel daar weinig oren naar, en probeerde zij het vonnis te omzeilen door een kunstgreep met de plannen. Opnieuw waren we gedwongen ons tot de Raad van State te richten (ditmaal in spoedprocedure), en opnieuw werd de door het Gewest uitgereikte vergunning vernietigd. In december 2016 diende Mobiel Brussel opnieuw een aanvraag in.

Ook de procedure voor de Raad van State in verband met de vergunning voor de uitbreiding van de Shopping liep verder en evolueert in een positieve richting. De auditeur volgt het wijkcomité in de redenering dat de verdwijntruc met de valse plafonds niet kan en dat er sprake is van ongeoorloofde flexibiliteit in berekening van de oppervlaktes van al dan niet open lokalen. Uitspraak volgt in 2017.

Op onze website (www.st-lamb.be) kunnen de buurtbewoners en andere geïnteresseerden de activiteiten van het wijkcomité volgen.

In 2014 ging opnieuw veel aandacht naar de plannen voor de heraanleg van de Woluwelaan en tram 94. Hoewel de grote lijnen van het plan zeker positief zijn, zijn er ook enkele belangrijke gebreken (zie verslag 2013), zoals de gevaarlijke voetgangersoversteek naar de tramhalte en het door de aanleg gegenereerde sluipverkeer door de wijk. We hebben alternatieven uitgewerkt en deze terdege gedocumenteerd, maar kregen helaas weinig respons van het Gewest hierover. Door het afleveren van de bouwvergunning werden we de facto gedwongen juridische stappen te ondernemen. Samen met WoluInterQuartiers dienden we op 23/10/2014 een beroep in tegen de bouwvergunning bij de Raad van State.

In 2013 ging veel aandacht naar de plannen voor de heraanleg van de Woluwelaan en tram 94. Hoewel de grote lijnen van het plan (komst van de tram, reductie snelheid van 70 naar 50 km/uur door het versmallen van de rijstroken, algemene aanleg) zeker positief zijn, zijn er ook enkele belangrijke gebreken. Dit zijn vooral de gevaarlijke voetgangersoversteek naar de tramhalte (conflict door gelijktijdig groen voor buitenrijdend afdraaiend verkeer en voetgangers), het functionele fietspad dat te veel onderbroken wordt door onnodige verkeerslichten, en de onaangepaste capaciteit van de voorgestelde kruispunten waardoor er veel verkeer van en naar de Shopping zal verkiezen door de wijk te rijden in plaats van de in/uitgangen aan de Woluwelaan te gebruiken. We hebben alternatieven uitgewerkt en deze terdege gedocumenteerd, maar krijgen helaas weinig respons van het Gewest hierover. We vrezen dat we de facto gedwongen zullen worden juridische stappen te moeten ondernemen om enkele aanpassingen af te dwingen.

Ook in 2012 werd verder gewerkt rond het belangrijk dossier van de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De plannen die door de gemeente werden voorgesteld evolueerden in 2012 eerst in minder positieve richting. Het wijkcomité spoorde bewoners, gebruikers en handelaren aan hun wens voor een degelijke openbare ruimte aan de gemeente kenbaar te maken, en stelde een typebrief ter beschikking. Dit resulteerde in ruim 60 brieven vanwege omwonenden of gebruikers van het plein, en 12 brieven vanwege handelaars (marktkramers). Het plan werd ingetrokken, en een nieuw, degelijk plan wordt door de gemeentediensten uitgewerkt. We werkten ook aan de overlast, gegenereerd door bepaalde etablissementen op het plein.

Begin 2011 werd verder gewerkt rond het belangrijk dossier van de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De plannen evolueren in een redelijk positieve richting (hoewel er nog een aantal mogelijks bezwarende onduidelijkheden zijn rond implementatie en over hoe de verdeling zomer/winterregime zal zijn). Na de laatste vergadering in mei 2011 op het gemeentehuis bleef het echter weer verbazend stil in dit dossier.

Het jaar 2010 begon met de voorbereidingen rond een belangrijk dossier: de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De eerste plannen toonden niet de minste blijk van enig begrip wat een kwaliteitsvolle openbare ruimte kan zijn. Het wijkcomité organiseerde een enquête naar wat de verlangens waren van de omwonenden, de handelaren en andere gebruikers van het plein. Deze enquête kreeg een zeer behoorlijke respons, en de resultaten werden in de vorm van een rapport aan de gemeente bezorgd. Het wijkcomité engageerde zich actief in de werkgroep rond het plein georganiseerd door WoluInterQuartiers, alsook in de door de gemeente samengeroepen werkgroep. De gesprekken en plannen rond het plein evolueerden in een positieve richting, en de huidige algemene lijn is een redelijke poging. Structureel zit het redelijk goed, er blijven nog een aantal knelpunten wat betreft definitie van periodes voor zomer en winterregime, en hoe duurzaam het geheel georganiseerd zal worden.

Het jaar 2009 begon met een belangrijk resultaat van het werk van de vorige jaren: de ongepaste uitbreiding van het Shopping center werd tegengehouden. Het wijkcomité respecteert de vraag van het Shopping center tot uitbreiding, maar kon niet akkoord gaan met het gebrek aan respect voor de bestaande wetgeving door misleidende berekeningen van oppervlaktes, en met het gebrek aan respect voor veiligheid voor voetgangers en leefbaarheid voor de buurt (mobiliteit). De overlegcommissie en later het gewest heeft deze bekommernissen te harte genomen en de aangevraagde bouwvergunning geweigerd. De steun die we in dit dossier gekregen hebben van Wolu-Inter-Quartiers en InterEnvironnement Bruxelles werden ten zeerste gewaardeerd.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion