• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2014

In 2014 ging opnieuw veel aandacht naar de plannen voor de heraanleg van de Woluwelaan en tram 94. Hoewel de grote lijnen van het plan zeker positief zijn, zijn er ook enkele belangrijke gebreken (zie verslag 2013), zoals de gevaarlijke voetgangersoversteek naar de tramhalte en het door de aanleg gegenereerde sluipverkeer door de wijk. We hebben alternatieven uitgewerkt en deze terdege gedocumenteerd, maar kregen helaas weinig respons van het Gewest hierover. Door het afleveren van de bouwvergunning werden we de facto gedwongen juridische stappen te ondernemen. Samen met WoluInterQuartiers dienden we op 23/10/2014 een beroep in tegen de bouwvergunning bij de Raad van State.

De vraag voor uitbreiding van de Shopping kreeg ook veel aandacht. Op vraag van het studiebureau namen we op een constructieve manier deel aan een vergadering waar naar de mogelijke effecten op de omgeving gepeild werd. We respecteren de vraag van de Shopping om uit te breiden, maar wensen dat dit op een legale manier gebeurt en met respect voor de omwonenden. De creatieve manier om toegelaten oppervlaktes te berekenen, inclusief het wegtoveren van de hele huidige deckparking in deze berekeningen door een vals plafond, resulteren in een te groot project dat gewoonweg niet vergund zou mogen worden. Mobiliteit, het stimuleren (of tenminste niet ontmoedigen) van duurzame verplaatsingsmodi, voetgangersveiligheid en leveringen vormen ook in de nieuwe aanvraag een probleem. We hebben dit uitvoerig besproken in onze bezwaarschriften.

Om de communicatie met de buurt te verbeteren hebben we besloten een website op te starten. We hopen deze tegen midden 2015 actief te hebben.
De problemen van de overlast op het Sint Lambertussplein (en omgeving), voornamelijk teweeggebracht door de activiteiten en klanten van de Zanzibar en de Mood bar, en mede in de hand gewerkt door de belabberde staat van het plein en status van onbeperkt parkeren, kregen ook veel aandacht. Verscheidene stappen werden ondernomen naar gemeente en politie toe, met vrij positieve reacties.

Het wijkcomité nam deel aan de vergaderingen georganiseerd door de gemeente in verband met de overlast door het vliegverkeer, werkte actief mee aan het charter en ondertekende dat.

We blijven ijveren voor een ontsluiting van het Sint Lambertuspark in noordelijke richting (richting Shopping). De meeste gronden zijn reeds eigendom van de gemeente, en aankoop/onteigening van een smalle strook van twee percelen die nog in privébezit zou deze waardevolle doorsteek gemakkelijk realiseerbaar maken. Helaas komt hier geen schot in de zaak.

We namen deel aan het openbaar onderzoek ivm de heraanleg van het Sint Lambertuspark. Wat betreft de heraanleg van het Sint Lambertusplein zagen we geen evolutie. We hopen op een snelle aanvang van de werken.

Er werd ook verder gereageerd op de door het College voorgestelde afschaffing van een deel van voetweg 26. Op een vergadering op 15/01/2014 werd het standpunt van het wijkcomité dat van een afschaffing geen sprake kan zijn opnieuw sterk verdedigd. Ondertussen heeft het College expliciet bevestigd dat ze de weg niet meer wil afschaffen.

Er werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” die in 2014 opnieuw een succes genoemd mag worden en de rommelmarkt waaraan we dankzij de inkomsten van de vorige jaren welgeapprecieerde animaties konden koppelen. Beide activiteiten worden sterk gewaardeerd door de inwoners van de wijk. We promoten ook deelname aan het project “l'Art à la Fenêtre” van de Ateliers de la Rue Voot.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne, Jérôme Malevez en Catherine Frenay namen in 2014 deel aan de vergaderingen.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion