• 0475 66 20 87

Jaarverslag 2010

Het jaar 2010 begon met de voorbereidingen rond een belangrijk dossier: de heraanleg van het Sint Lambertusplein. Hier zoeken we om in overleg met gemeente, handelaren en andere gebruikers van het plein, dit om te vormen tot een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De eerste plannen toonden niet de minste blijk van enig begrip wat een kwaliteitsvolle openbare ruimte kan zijn. Het wijkcomité organiseerde een enquête naar wat de verlangens waren van de omwonenden, de handelaren en andere gebruikers van het plein. Deze enquête kreeg een zeer behoorlijke respons, en de resultaten werden in de vorm van een rapport aan de gemeente bezorgd. Het wijkcomité engageerde zich actief in de werkgroep rond het plein georganiseerd door WoluInterQuartiers, alsook in de door de gemeente samengeroepen werkgroep. De gesprekken en plannen rond het plein evolueerden in een positieve richting, en de huidige algemene lijn is een redelijke poging. Structureel zit het redelijk goed, er blijven nog een aantal knelpunten wat betreft definitie van periodes voor zomer en winterregime, en hoe duurzaam het geheel georganiseerd zal worden.

Er werden een aantal sociale activiteiten georganiseerd, die de leefbaarheid en persoonlijke interacties in de buurt willen stimuleren. Hiertoe horen de jaarlijkse “mega-apero” die in 2010 opnieuw een succes genoemd mag worden (moeten we daar de verkiezingen opnieuw voor danken?), en de rommelmarkt waaraan we dankzij de inkomsten van de vorige jaren welgeapprecieerde animaties konden koppelen (sumi en maquillage). Ook dit jaar nam de gemeente het initiatief om ons – via WoluInterQuartiers – paaseieren te bezorgen, die in de buurt uitgedeeld werden.

De acties ivm de waterhuishouding van de marais tussen het Woluwedal en de St Lambertusstraat van de vorige jaren hebben hun eerste resultaat opgeleverd. De illegale lozing van het ongezuiverde water van de parking in de marais.is eindelijk gestopt, en een degelijke afwatering naar de riool is gebouwd. De problematiek van het niveau van de waterspiegel, die ertoe leidt dat een aantal bomen van het marais ondertussen reeds afgestorven zijn, is nog niet opgelost. Er zouden gesprekken zijn tussen BIM, Devimo en gemeente, maar het gaat tergend traag.

Het wijkcomité werd tweemaal om advies gevraagd door een promotor in verband met uitbreidingen van activiteit op de terreinen van de Shopping. In beide gevallen waren het zeer constructieve vergaderingen. In het geval van de uitbreiding van de Inno werden een aantal voorstellen geformuleerd door het wijkcomité (behoud van grote boom, afschaffen van enkele privéparkeerplaatsen om leveren met 2 vrachtwagens tegelijkertijd toe te staan zonder de openbare ruimte onnodig te belasten, …). Deze werden door de promotor als zinnig ervaren en opgenomen in het project, en aldus door hem gepresenteerd tijdens de overlegvergadering op de gemeente. Door een proceduredetail (aanmelden kan blijkbaar niet via de e-mail van de gemeente die op de website vermeld wordt, gezien deze e-mailbox zeer zelden wordt gelezen) konden het dankwoord van het wijkcomité hiervoor niet in de notulen van de overlegvergadering opgenomen worden. Het tweede geval betreft een buitenterras voor de bakkerij van de Match. Gezien de openingsuren wordt hiervan geen overlast verwacht, en de fietsparking werd verplaatst. Het wijkcomité stelde zich dan ook positief op in dit dossier.

Het spook van de sluiting van de voetgangers- en fietstunnel onder de Woluwelaan stak – na 7 jaar rust – opnieuw de kop op. Volledig vergelijkbaar met wat gebeurde in 2003, begon het Gewest de tunnel dicht te metsen. Na interventie van het wijkcomité werden de werken gestopt. De tunnel was dan wel open, maar de half afgewerkte muren maakten de tunnel niet enkel onveilig (mensen met kwade bedoelingen konden zich achter de muren verstoppen), maar werkten ook sanitair totaal onaanvaardbare situaties in de hand. De gemeente steunde de vraag van het wijkcomité naar herstel van de tunnel. In 2003 duurde het 3 dagen vooraleer de muren afgebroken werden, ditmaal duurde het een eind in 2011 voor het resultaat bereikt was.

Het wijkcomité neemt ook actief deel aan de werking van Wolu-Inter-Quartiers. Gisèle Pirenne en Catherine Frenay namen in 2010 deel aan de vergaderingen. We werkten ook aan de mobiliteitsfiches voor onze wijk, en namen deel aan het overleg ivm het mobiliteitsplan van de gemeente.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion