• 0475 66 20 87

Historiek van het Wijkcomité

Het wijkcomité Hymans-St Lambertus vertegenwoordigt een nogal heterogene bewonersgroep in de Sint Lambertusstraat, van de stedelijke appartementsblokken aan de Hymans en Floraliënstraat tot de bijna dorpse kleine Sint Lambertusstraat en –plein, alsook enkele aanpalende straten (Voot, Madyol en stukje Vandenhoven).

Oorspronkelijk waren er twee comités. Het eerste noemde zich « wijkcomité Sint Lambertus » en werd opgericht op 26/8/1991 en vertegenwoordigde het stuk tussen de Floraliënstraat en het plein. Onze huidige voorzitter Geert van Waeg herinnert er zich vooral het werk rond de eerste plannen voor de heraanleg van het Sint Lambertusplein in 1992 en 1993, en de thema’s verkeersveiligheid en leefbaarheid, onder meer met de belofte van de gemeente (in 1991 !) om de straat zone 30 te maken. We werkten reeds van in het begin constructief samen met de gemeente om tot een betere heraanleg van het plein te komen. Het tweede comité ontstond in de Floraliën en Hymansblokken rond 1997. Dit « comité de quartier Roodebeek-Hymans-rue St Lambert » werkte vooral rond mobiliteit en de impact van de Shopping op onze wijk.

In 1998 kwam de gemeente met een nieuw voorstel voor de aanleg van het Sint Lambertusplein. Dit plan hield in grote mate rekening met de aandachtspunten en suggesties die het wijkcomité St Lambertus enkele jaren voorheen gedaan had, en we steunden het plan dan ook. Helaas vonden sommigen dat er te weinig parkings en gemotoriseerde passage zou zijn, en werd dit plan gekelderd. De situatie op het plein werd enkel erger, doordat de burgemeester het midden van het Sint Lambertusplein opgaf en ”voorlopig” toeliet er te parkeren. Het plein degradeerde tot een onaangename chaotische parking. Ondertussen werden wel nieuwe plannen voor de heraanleg gelanceerd. Het laatste plan is een redelijk compromis en werd uiteindelijk door gemeente en gewest goedgekeurd in juni 2014. We kijken uit naar de realisatie hiervan.

Rond de tijd van dit tweede plan voor het Sint Lambertusplein, begrepen beide wijkcomités ook dat, hoewel de bewoners die ze vertegenwoordigden vrij verschillend waren, de belangrijkste dossiers waarop ze werkten dezelfde waren, en besloten ze samen te werken en uiteindelijk te versmelten in 2000 tot het wijkcomité Hymans-St Lambertus, onder leiding van Myriam Lambrechts, die helaas in 2006 overleed. Geert van Waeg nam de fakkel over. De naam veranderde in “wijkcomité Sint Lambertusstraat”.

Reeds van bij het ontstaan van het wijkcomité was het erkennen van en het respect voor de eigenheid van de tweetaligheid van de wijk prominent aanwezig. We spreken elk onze taal op alle vergaderingen, op alle contacten naar buiten toe, en respecteren elkaar daarin. Onze affiches en flyers zijn vanzelfsprekend tweetalig, en onze werkdocumenten (verslagen, brieven naar gemeente, …) springen regelmatig over van Frans naar Nederlands en omgekeerd, gezien deze dikwijls copy-paste zijn van het werk van verschillende leden van het wijkcomité. Ook deze aanpak is Brussels, en dit werkt zeer goed.

Het wijkcomité heeft altijd een sterke focus gehad op mobiliteit, verkeersveiligheid, en leefbaarheid van de buurt, met het zoeken naar een evenwichtige balans tussen de woonfunctie en de andere urbane functies, zoals handel en verkeer. We hebben steeds naar een open en optimale communicatie en overleg met de gemeente, de politie en met de shopping, en hebben hier ook veel hulp van Wolu-Inter-Quartiers voor gekregen. Deze openheid is ook wederzijds. We apprecieerden bijvoorbeeld sterk dat de shopping reeds in een vroeg stadium haar nieuwste plannen aan ons voorstelden en input vroeg. Dankzij deze open dialoog zijn we er totnogtoe bijvoorbeeld reeds in geslaagd dat een belangrijk deel van de leveringen en het klantenbezoek naar de shopping via de Woluwelaan gebeurt, en de Sint Lambertusstraat toch enigszins ontlast werd. We liggen ook aan de basis van de rechtsomkeer op de Woluwelaan met bijbehorend zebrapad tegenover het Maloukasteel, die zorgt voor een verdere ontlasting van de Sint Lambertusstraat, en een gewaardeerde, comfortabele en veilige doorsteek is voor de voetgangers in de buurt. We hebben ook met succes geijverd voor het behoud van de voetgangerstunnel aan het kruispunt Hymans-Woluwelaan, voor een fietspad doorheen de shopping in het verlengde van de Floraliënstraat (op het trace van de oude buurtweg 6), en hebben met gemeente, politie en shopping samengewerkt om het parkeren en leveren op zebrapaden en voetpaden zeer sterk in te dijken, alsook het respecteren van de nachtrust door het leveren voor 7 uur ‘s ochtends te stoppen. We werkten mee aan het initiatief van WIQ rond de mobiliteitsfiches, en hebben metingen laten uitvoeren naar de snelheid en de verkeersstromen in de straat.

Het wijkcomité werkt ook aan een beter contact tussen de buurtbewoners. De wijk is stedelijk, maar heeft ook een aantal gemoedelijke kenmerken. In mei 2007 zijn we gestart met een jaarlijkse aperitief, waar mensen de wijk de mogelijkheid krijgen elkaar ontmoeten. De eerste editie vond plaats in het gemeenschapcentrum Op-Weule, de volgende edities hadden plaats in de tuin van de huidige voorzitter. Een kleine honderd man komt telkens opdagen, elk met iets om te drinken of te eten, en de sfeer is telkens bijzonder aangenaam. Het initiatief wordt door velen sterk gewaardeerd. We organiseren sinds 2008 ook elk jaar in oktober een rommelmarkt, die ook weer de bewoners naar buiten brengt en de onderlinge contacten bevorderen.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion