Aanvraag uitbreiding Shopping

Het Shopping Center heft een aanvraag ingediend om te mogen uitbreiden. Er was een openbaar onderzoek met de plannen in September. Ze vragen een bouwvergunning en de aanpassing van de huidige milieuvergunning. Vanzelfsprekend heeft het wijkcomité, samen met WoluInterQuartiers, het dossier grondig bestudeerd en enkele opmerkingen geformuleerd. In grote lijnen komt ons standpunt neer op het volgende:

 

  1. We respecteren de vraag van het Shopping Center om te mogen uitbreiden, maar willen dit wel zien binnen de wettelijk voorziene normen. Ze hebben het wettelijke recht om 20% uit te breiden. In realiteit is de gevraagde uitbreiding echter een heel stuk groter (xx%, na te kijken), en proberen ze dit te verdoezelen door bepaalde oppervlaktes weg te werken in de berekeningen. Een van die totaal onaanvaardbare methodes is dat de huidige parking aan de car wash (3 verdiepingen) als het ware zou verdwijnen door het plaatsen van valse plafonds.
  2. De veiligheid van voetgangers en fietsers rond en binnen de Shopping dient gevrijwaard te worden. Dit betekent degelijke doorlopende stoepen en fietspaden (kant Woluwelaan) aan de in- en uitritten van de parkings en leverzones, degelijke fietsinfrastructuur, en een veilige en comfortabele doorgang voor voetgangers die van het kruispunt Woluwelaan/Spaak komen
  3. De overlast door het verkeer naar de Shopping op de buurt dient gereduceerd te worden. Dit houdt een optimale toegankelijkheid van de parkings vanuit de Woluwelaan in, en het afschaffen van de in- en uitrit Lambertus Zuid (de barelen aan het vroegere tankstation, naast de huidige Slumberland).
  4. Geen uitbreiding van de parking (de zogenaamde deckparking langs de Woluwelaan). De reden daartoe is dat de huidige capaciteit voldoende is (met uitzondering van enkele zware piekdagen), en dat meer parking ook meer verkeer aantrekt. Het parkinggebruik is bijvoorbeeld sinds 200x gedaald met meer dan 20%. Met een uitbreiding van 20% verkoopsoppervlakte hopen ze een bijkomende 20% klanten te lokken. De bestaande parking volstaat hiervoor (gezien ze in 200x ook volstond).

SUCCES....: De overlegcommissie heeft onze opmerkingen 2 en 3 volledig overgenomen, en de recent afgeleverde milieuvergunning stelt de sluiting van in- uitrit Lambertus Zuid, de doorlopende voetpaden en de gevraagde aanpassingen van het plan voor de voetganges vanuit het noorden als voorwaarde.

....MAAR NOG WERK AAN DE WINKEL: Opmerking 1 werd tegengesproken door de overlegcommissie, hoewel wij er van overtuigd zijn dat ze daar een fout in maakten. We hebben onze zienswijze opnieuw duidleijk gemaakt aan de gemachtigde ambtenaar van het Gewest die een bindend advies moet uitbrengen voor de bouwvergunning. Indien hij onze argumentatie niet overneemt, denken we juridisch sterk genoeg te staan om dit aan te vechten. Zoals gezegd, we respecteren de vraag tot uitbreiding, niet het gefoefel in de berekeningen om een veel te grote uitbreiding te kunnen bekomen. Hierbij mogen we stellen dat een vorige aanvraag tot uitbreiding (in 2008) geweigerd werd, voornamelijk op basis van de juridische argumenten betreffende de berekening van de oppervlaktes, aangebracht door het wijkcomite.

Opmerking 4 werd ook verworpen in het advies van de overlegcommissie en de milieuvergunning. We weten niet wat de bouwvergunning hierover zal zeggen. We geven in elk geval nog niet op!

Indien je opmerkingen hebt over de uitbreidingsaanvraag van de Shopping of het standpunt van het wijkcomite (zowel positief als negatief), laat het ons aub weten.

Distributielijst

Schrijf u in op onze distributielijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden van activiteiten en evoluties in de buurt.
We zullen uw gegevens niet misbruiken of aan anderen doorgeven. Het laat ons wel toe om gemakkelijker jullie opinie te vragen over actuele dossiers of uit te nodigen voor activiteiten in de buurt, zoals de rommelmarkt.
  • 20111002_croquis_brocante_1
  • 20111002_croquis_brocante_2
  • 20120523_croquis_reunion